ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een instelling een ANBI-status heeft, is dat aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

De stichting Fronik Buurtboerderij heeft per 1-1-2019 een ANBI-status.

Stichting Fronik Buurtboerderij
Westzanerdijk 150
1507 AL Zaandam
secretaris@fronikboerderij.nl

KvK 63865556
IBAN: NL65 RABO 0171685199 – Rabobank Zaanstreek
Fiscaal nummer (RSIN) 855432858

Bestuur

Edwin Herzberg voorzitter voorzitter@fronikboerderij.nl
Mechel Mangelmans secretaris secretaris@fronikboerderij.nl
Linda Bloem bestuurslid info@fronikboerderij.nl

Het bestuur heeft geen recht op bezoldiging en is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig een administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. De administratie is vastgelegd in een online boekhoudprogramma. Handelingsbevoegdheden zijn notarieel vastgelegd d.d. 3 augustus 2015 bij akte ‘oprichting en statuten van de Stichting Fronik Buurtboerderij’.

BALANS

31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen:
Kas 5.945,24 2.427,80
Bank 5.073,77 2.407,54
Totaal 11.019,01 4.835,34
Eigen Vermogen 8.019,01 1.835,34
Vreemd Vermogen 3.000 3.000
Totaal 11.019,01 4.835,34

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Som der baten 21.327,25
Totale lasten 15.143,58
Resultaat (toename EV) 6.183,67

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

SOM DER BATEN:
Opbrengst geldbus verkopen:
Boerderij producten, kanovaren en kleine horeca
14.341,60
Opbrengst donaties 1.904,50
Opbrengst verhuur/kleine horeca 1.860,-
Opbrengst activiteiten 2.891,15
Opbrengst dierenopvang 330,-
Totaal 21.327,25
SOM DER LASTEN:
Inkopen 9.854,36
Huisvestingskosten 1.626,44
Exploitatiekosten dieren en activiteiten 2.852,90
Algemene kosten 809,88
Totaal 15.143,58

Toelichting op het financieel jaarverslag

De stichting Fronik Buurtboerderij heeft geen personeel in dienst. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie onbezoldigd bestuursleden. Daarnaast worden er door 30 vrijwilligers allerlei werkzaamheden op en rond de boerderij verricht; van verzorgen van de dieren en het terrein, het ondersteunen bij activiteiten voor kinderen en bezoekers, tot bouwen van de website en fondsenwerving ten behoeve van de werkzaamheden van de stichting.
Het eigen vermogen is in 2017 toegenomen door het positieve resultaat; voornamelijk een toename van de verkoop van boerderijproducten. Het bestuur kiest voor opbouw van het eigen vermogen vooruitlopend op investeringen die in 2018 en vooral 2019 zullen moeten worden gedaan voor achterstallig onderhoud en verdere ontwikkeling van de boerderij.
De jarenlange financiële ondersteuning die door een buurtbewoner is gedaan voorafgaand aan het oprichten van de stichting komt tot uitdrukking in het vreemd vermogen. Dit is een renteloze lening voor onbepaalde tijd aan de stichting door desbetreffende buurtbewoner.

© Copyright - Fronik Buurtboerderij